Zoran Janković je protikorupcijski komisiji poročal po nastopu županske funkcije 18.12.2006, potem pa poročilo pred novimi volitvami dne 30.11.2011 dopolnil s podatki o nepremičninah in delnicah. Dne 20.1.2012 je po elektronskem obrazcu oddal novo poročilo o celotnem premoženjskem stanju. Komisija je 14.6.2012 z njim opravila razgovor, na katerem je bil soočen z ugotovljenimi neskladji med prijavljenim premoženjem in podatki DURS. Ker Zoran Janković na sestanku ni dal celovitih oziroma prepričljivih pojasnil o neskladju, mu je protikorupcijska komisija omogočila, da na posamezna vprašanja poda pisna pojasnila, ki jih je nato od njega prejela dne 27.6.2012. Komisija je tekom nadzornega postopka dala Zoranu Jankoviću več možnosti, da ustno ali pisno pojasni odprta vprašanja glede njegovega premoženjskega stanja, in ga tudi izrecno opozorila, da je dokazno breme po zakonu, da morebitna neskladja celovito in razumljivo pojasni komisiji, na njem.

Protikurupcijska komisija je ugotovila, da Zoran Janković ni pravočasno prijavil štirih parcel gozda v k.o. Rudnik, v njegovi lasti od leta 2006 (prijavil 30.11.2011) in 980 delnic Luke Koper (prijaviti bi jih moral po prejemu dohodninske odločbe v letu 2007, prijavil 30.11.2011). Zoran Janković protikorupcijski komisiji sploh ni prijavil lastništva in razpolaganja z delnicami Krke med 2007 in 2009, razpolaganja z gotovino 29.500,00 EUR, ki jo je položil na transakcijski račun pri bankah in pridobitve denarnih zneskov s strani različnih podjetij, označenih kot poplačilo dolga, na  svoj transakcijski račun, in sicer v višini 167.983,57 EUR (2007); 631.449,71 EUR (2008); 304.835,67 EUR (2009); 361.609,82 EUR (2010); 273.732,38 EUR (2011). Zoran Janković je v času opravljanja funkcije župana in poslanca v  obdobju med 17. 11. 2006 in 24. 5. 2012 prejel več denarnih nakazil kot poplačilo dolga od različnih pravnih oseb v skupnem znesku najmanj 2,4 mio. EUR. Od tega je v štirih mesecih leta 2011 zavezanec kot končni prejemnik na svoj TRR prejel skupno 208.000,00 EUR iz zaporednega oziroma verižnega prenakazovanja med računi gospodarskih subjektov v vplivnem krogu družine Janković, pri čemer je začetek denarne verige pri podjetju, ki posluje z Mestno občino Ljubljana. Zoran Janković je kršil zakon s področja prijave premoženjskega stanja s tem, ko je po prvotni (nepopolni) oddaji prijave premoženja komisiji pridobil (in porabil) prek 2,8 mio. EUR sredstev na bančnih računih, tega pa protikorupcijski komisiji nikoli ni sporočil.

Zoran Janković je na sestanku s protikorupcijsko komisijo na vprašanje, zakaj ni sporočil sprememb stanja na transakcijskih računih pri banki izjavil, da ni vedel, da mora te spremembe sporočati komisiji, ter obenem izrazil mnenje, da niti ni čutil potrebe po tem, ker se njegovo premoženje v vmesnem času ni povečalo. Zoran Janković je bil na sestanku vprašan tudi po izvoru gotovine, ki jo je položil na svoj transakcijske račune, pri čemer je povedal, da se ne spomni točno, iz katerega vira je v letih 2007, 2010 in 2011 prejemal gotovinska sredstva v skupni vrednosti 36.300 EUR, ki jih je v tem obdobju večkrat zaporedoma polagal na svoj transakcijski račun (omenil je možnost, da je šlo za vračila posojil, danih v ožjem družinskem krogu, vendar nadaljnih izkazov ali dokazil kljub pozivu komisije ni predložil). Glede  argumenta, da se njegovo premoženje dejansko ni v ničemer povečalo, ker je šlo pri vseh teh finančnih nakazilih zgolj za poplačevanje večmilijonske terjatve, ki jo je leta 2006 prijavil komisiji, se je po navedbah protikorupcijske komisije na sestanku Zoran Janković strinjal, da v smislu premoženjskega stanja ni mogoče enačiti abstraktne terjatve na papirju v razmerju do podjetja v lasti njegovih otrok (ki je bilo dalj časa nelikvidno) na eni strani in konkretnih finančnih sredstev na tekočem računu, ki jih je zavezanec v nadzorovanem obdobju porabil za financiranje osebnih potreb in potreb njegove družine, na drugi strani.

Po  ugotovitvah protikorupcijske komisije je Zoran Janković v nadzorovanem obdobju največji del komisiji neprijavljenih sredstev prejel od pravnih oseb Electa, d.o.o. (družbenika Electa Holding d.o.o. in Electa d.o.o., zastopnik Damjan Janković), Electa naložbe, d.o.o. (družbenika Electa Holding d.o.o., zastopnik Damjan Janković) in KLM, d.d. (družbeniki Zoran Janković, Aleš Čerin (podžupan MOL), Jadranka Dakić (občinska svetnica MOL) in Marjan Sedej – zastopnik: Damjan Janković), ki so lastniško in osebno povezane z družino zavezanca, in sicer v skupni vrednosti 2,4 milijona EUR. Sam Electa Holding d.o.o. je od ustanovitve v lasti družbenikov Jureta Jankovića in Damjana Jankovića, zastopnik je Damjan Janković. S podjetjem Electa d.o.o., s strani katerega je prejel večino (1,5 milijona EUR) nakazil je Zoran Janković pred nastopom funkcije sklenil posojilno pogodbo. Komisija je med nadzornim postopkom ugotovila ponavljajoč vzorec, po katerem je Zoran Janković v letih 2010 in 2011 večkrat dosegel oz. se približal odobrenemu limitu negativnega stanja na osebnem TRR in je bil torej pred tem, da njegov osebni TRR postane nelikviden. V takšnih primerih je  vedno prejel večje nakazilo od družbe Electa, d.o.o. ali KLM, d.o.o. Protikorupcijska komisija je pri tem v dveh primerih ugotovila tesno časovno povezanost med doseganjem limita na TRR zavezanca, odhodki podjetja Grep, d.o.o., ki posluje z MOL, in prihodki na osebni TRR zavezanca.  Zoran Janković je na razgovoru senatu komisije na vprašanje, na kakšen način pride do posameznih izplačil na njegov TRR, odgovoril: »Ko rabim denar, pokličem, pa rečem, dragi moj sine, je čas, da kaj vrneš atu… Približno tako izgleda.« Potem je na izrecno vprašanje komisije dodal, da ga ne zanima, od kje sinu denar.

Zoran Janković je v štirih mesecih leta 2011 kot končni prejemnik prejel več nakazil v skupnem znesku 208.000 EUR iz zaporednega oz. verižnega prenakazovanja (kolobarjenja) finančnih sredstev med računi gospodarskih subjektov, pri čemer se je denarni tok pričel pri podjetju Grep, d.o.o., ki posluje z Mestno občino Ljubljana, v verigo pa so bili vpleteni gospodarski subjekti v vplivnem poslovnem krogu podjetja Electa, ki je v lasti družinskih članov zavezanca. letu 2011 je v sistemu Electa zmanjkalo likvidnih sredstev, hkrati pa je (skoraj) nelikviden na svojem osebnem računu postal zavezanec. V tem primeru je likvidna sredstva, ki so delno končala na osebnem TRR zavezanca, zagotovilo podjetje Grep, d.o.o. V postopku nadzora je komisija ugotovila dva primera, ko je v istem dnevu po nakazilu, ki ga je izvršil Grep, d.o.o., večja vsota denarja po verižnih transakcijah prek drugih podjetij (Grep–Baza Dante–KLM–Zoran Janković) končala na osebnem računu zavezanca. Skupno je bilo v obdobju štirih mesecev v letu 2011 po opisani verigi transakcij na račun podjetja KLM, d.o.o. nakazanih cca. 570.000 EUR. V istem časovnem obdobju je Zoran Janković na svoj osebni račun od KLM, d.o.o. prejel 208.000 EUR. Pri večini omenjenih nakazil je bila rubrika »namen« prazna, pri nekaterih je zabeleženo »asignacija electa – vračilo kredita«. Podjetje KLM, d.o.o. v tem času ni razpolagalo z drugimi omembe vrednimi likvidnimi sredstvi oziroma so ostali prilivi zanemarljivi v primerjavi s prilivom, ki izvira iz podjetja Grep, d.o.o. Do teh transakcij je prišlo običajno neposredno za tem, ko je Zoranu Jankoviću zmanjkalo denarja na njegovem osebnem TRR in ni bil sposoben plačati niti osnovnih življenjskih stroškov. Soočen z omenjenimi dejstvi, je ta na razgovoru na komisiji pojasnil, da ga ne zanima in da ne ve, od kje in na kakšen način podjetja, povezana s sinom, dobijo denar za poplačilo dolga, kadar ga potrebuje. Protikorupcijska komisija je ugotovila še, da se je konec leta 2011 (ko je DURS že pričel voditi postopke iz lastniškega kroga družine Janković) bistveno spremenil način izvajanja transakcij na TRR Zorana Jankovića. Po mesecu decembru 2011 na TRR zavezanca ni več nobenih prilivov iz omenjenih podjetij, se je pa obenem po tem mesecu premosorazmerno povečalo dvigovanje večjih vsot gotovine, ki jih je dnevno izvajal sin zavezanca Damjan Janković oziroma so mu omenjena podjetja na osebni TRR nakazovala večje finančne vsote označene kot »posojilo«.

Povzeto: Zaključno poročilo o nadzoru nad premoženjskim stanjem predsednikov parlamentarnih strank, KPK, 7.1.2013.

zoki

Advertisements